Konspe Tauhid Ibn Taymiyyah

Rp 70.000,00

Judul: konsep tauhid ibn taumiyah dan pengaruhnya di indonesia

Penulis: Dr.prof.amal fathullah zarkasyi

Penerbit: jami’ah Darussalam dan darussalma university press

Jenis Cover: Soft Cover

Tebal : 328 Hlm

Ibn taimiyah mempunyai pribadi yang multi dimensi,yaitu sebagai seorang mujaddid,mujtahid,dan mujahid.mempunyai wawasan yang luas dalam bermacam-macam bidang keilmuawan termasuk dalam bidang akidah.

Dalam membahas masalah akidah,ibn taimiyyah bersandarkan pada manhaj salafi,di antara,berpegang teguh  kepada nash agama islam.bersandar pada akal sesuai dengan kemampuannya,menolak takwil kalami,mendahulukan an-naql daripada al-‘aql;sedangkan dalam menentapkan keesaan allah.ibn taymiyyah menggunakan dalil wijda’ni’ atau fitri.

Beliau membagi konsep tauhidnya menjadi tiga yaitu: pertama,tauhid rububiyyah dimana pada umumnya manusia percaya bahwa allahlah pencipta,dan pengatur alam semesta ini; kedua tauhid uluhiyyah dimana kita harus percaya bahwa hanya allah lah yang berhak disembah,sedangkan ketiga,tauhid al-‘asma wa al-sifat adalah percaya bahwa allahlah yang mempunyai sifat sempuran dan sifat itu tidak dapat diketahui kecuali kecuali melalui kitab dan sunnah

Tauhid rububiyyah ini tidak cukup untuk menetapkan kesahihan akidah seseorang dan tidak menyelamatkannya dan dari api neraka,dan menjadikannya masuk syurga,kalua dia masih melakukan kemusyrikan dalam ibadah dan uluhiyyah,dan mengingkari asma’ allah adan sifat-sifatnya.oleh sebab itu,mereka perlu mempercayai tauhid uluhiyyah dan melaksanakan secara konsekwen

 

Kemudaina dalam rangaka menjaga tauhid tadi,ibn taimiyyah berusaha memerangi bid’ah dalam ibadah dan akidah,dan bermacam-macam bentuk syirik dan bersikap tegas dalam ibadah dan akidah.dan bermacam-macam bentuk syirik dan bersikap tegas terhadap aliran wahdah al-,al-ittihad al-wujud,al-ittihad al-hulul.konsep tauhid ini cukup berpengaruh terhadap kalangan ulama,pemikir islam dan kalangan dunia pondok pesantren di Indonesia,hal itu dapat dibuktikan dengan adanya buku-buku beliau yang diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia dan di masukkannya didalam kurikulum resmi di madrasah dan pesantren di tanah air.

CIOS UNIDA Gontor